Športna diagnostika | Medoss.si

Športna diagnostika, meritve, testiranja in svetovanja
Meritve telesne ter gibalne pripravljenosti, preventiva pred poškodbami, nadzor okrevanja po poškodbah

Testi in meritve telesne pripravljenosti so eden izmed ključnih elementov kondicijske priprave in splošne telesne pripravljenosti. Testiramo z namenom ocene trenutnega stanja, napredka in ugotavljanja dejavnikov tveganja za nastanek poškodbe.

Posamezniku na podlagi rezultatov pripravimo načrt za izboljšanje stanja ali odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Zavedamo se tudi individualnih zahtev posameznih športov, rekreativcev in drugih posameznikov, zato smo sestavili različne pakete s testnimi baterijami prilagojenimi posameznim ciljnim skupinam.

Testi in meritve pa niso namenjeni le športnikom, ampak vsem ljudem, ki želijo izboljšanja kondicijske priprave in kakovosti življenja.

Naročite se

NOVO - Paketi testov telesne pripravljenosti in preventive poškodb Paketi: rekreativec, ekipni šport, fitnes, fit senior, preventiva poškodb

Zaradi razlik med posameznimi športi in zahtevami posameznikov, smo sestavili različne pakete s testnimi baterijami prilagojenimi posameznim ciljnim skupinam.

Paket rekreativec
Paket rekreativec je namenjen vsem, ki živijo zdravo in aktivno življenje. Z ustreznimi testi dobimo vpogled v telesno pripravljenost, gibalne sposobnosti, odkrivamo dejavnike tveganja za poškodbe. Paket rekreativec smo glede na potrebe posameznika in izbranega športa, razdelili na več testnih baterij:

-paket meritev rekreativcev tekačev in pohodnikov
-paket meritev rekreativcev smučarjev
-paket meritev rekreativcev kolesarjev

Paket ekipni šport
Paket ekipni šport je namenjen vsem ekipnim športnikom, ki si želijo izboljšati svojo telesno pripravljenost. Na podlagi testov dobimo vpogled v posameznikovo telesno pripravljenost, lahko ocenimo gibalne prednosti in slabosti in spremljamo napredek in odkrivamo dejavnike tveganja za nastanek poškodb.

Paket fitnes
Paket fitnes je sestavljen iz testov, ki merijo predvsem sposobnosti in lastnosti, ki jih pridobimo in razvijamo v fitnesu. Poudarek je na testih maksimalne mišične jakosti in moči, izvedemo pa tudi meritev telesne sestave.

Paket fit senior
Testno baterijo paketa fit senior sestavljajo testi za oceno telesne pripravljenosti posameznikov starejših od 60 let. Vključuje teste in meritve, s katerimi ocenimo trenutno stanje posameznika na področju gibalnih sposobnosti ter spremljamo njegov napredek (ali nazadovanje). Rezultati testov so vrednoteni po spolu in starostnih kategorijah. Izvedbo testiranj priporočamo vsem tistim, ki si želijo podrobnejšega vpogleda v svojo telesno pripravljenost in gibalne sposobnosti in si želijo izboljšati kakovost življenja

Paket preventiva poškodb
S poznavanjem mehanizmov poškodb lahko zmanjšamo možnost za nastanek poškodbe. Paket preventiva je tako namenjen vsem (tekmovalnim in rekreativnim športnikom), ki želijo preveriti svojo športno sposobnost in oceniti tveganje za morebitne poškodbe.
V sklopu obravnave se najprej opravi preventivni pregled pri zdravniku za športne poškodbe (specialist kirurg travmatolog).
Na podlagi prejetega zdravniškega mnenja sestavimo individualizirano testno baterijo, ki vključuje meritve mišične jakosti, moči, vzdržljivosti in eksplozivnosti ter funkcionalne teste, specifične izbranemu športu in posameznikovi telesni pripravljenosti. Poleg tega ocenimo tudi posameznikove gibalne vzorce.
Na podlagi izvedenih meritev tako identificiramo dejavnike tveganja in področja z večjim tveganjem za nastanek poškodbe. Po dogovoru vam pripravimo tudi vadbeni program za izvajanje preventivne vadbe oziroma odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Paket preventiva je lahko tudi nadgradnja ostalim paketom.

InBody meritve | Medoss.si
InBody Segmentno merjenje telesne sestave

Za merjenje telesne sestave uporabljamo napravo Inbody 770. Z meritvijo pridobimo podatke o telesni teži, količini puste in maščobne mase, mineralni/kostni gostoti, količini tekočine v telesu in drugih lastnostih telesa. Prav tako nam nudi podatke o sestavi določenih telesnih segmentov, torej rok, nog in trupa. Rezultati meritev omogočajo vpogled v stanje posameznika v povezavi z določenimi kliničnimi stanji in telesno pripravljenostjo.

Inbody je ena izmed najboljših metod za merjenje telesne sestave. Za merjenje naprava uporablja BIA metodo. Gre za bioelektrično impedanco, pri kateri Inbody skozi telo pošlje nizke, varne električne tokove, ki merijo upornost tkiv.

Gre za izjemno natančno in hkrati enostavno metodo merjenja. Omogoča tudi segmentno obdelavo telesa in s tem oceno začetnega stanja pred in po operativnim posegu, s pomočjo podatkov pa lahko opazujemo napredek, si zastavimo osebne ali zdravstvene cilje in ustrezno določimo program telesne aktivnosti.

Ob izvedbi meritve vsak merjenec prejme osebni list z njegovimi podatki, hkrati pa mu merilec te podatke interpretira in ga na podlagi pridobljenih rezultatov ustrezno usmeri.

InBody meritve | Medoss.si Aparatura InBody 770 je trenutno najnovejša in najnatančnejša, v našem centru pa je edina tovrstna naprava v regiji.

Mertive mišične jakosti

Izokinetično testiranje | Medoss.si

Mišična jakost je eden izmed sestavnih delov varnega in učinkovitega gibanja. Je pomemben parameter za ocenjevanje stanja pred, med in po poškodbi. Prav tako lahko na podlagi mišične jakosti opazujemo napredek v trenažnem procesu. Primanjkljaji v mišični jakosti so pomemben dejavnik tveganja za nastanek poškodbe. Lahko gre za prekomerno razliko v jakosti med levo in desno stranjo telesa ali za neravnovesje med nasprotnimi si gibi (npr. zmogljivost mišic, ki v sklepu opravljajo nasproten gib ali največji obseg giba v sklepu v nasprotni smeri). Neravnovesja se nato lahko odražajo v neželenih obremenitvah med kompleksnimi več-sklepnimi gibanji kot so skoki, tek, hoja, doskok, ipd.

Namen izvedenih meritev je preveriti prisotnost telesnih asimetrij in možnih primanjkljajev v mišični jakosti. Pridobimo podatke o največji mišični jakosti in eksplozivni mišični jakosti.

Na podlagi rezultatov prepoznamo prekomerna odstopanja od želenih vrednosti in na podlagi le teh ustrezno ukrepamo. Z namenom izboljšanja tako tekmovalne in gibalne učinkovitosti kot tudi zmanjšanja možnosti za nastanek poškodbe je prekomerna odstopanja pametno odpraviti z usmerjenim treningom ali drugimi ukrepi.

V našem centru nudimo meritve mišične jakosti kolenskega in kolčnega sklepa ter meritev mišične jakosti trupa.

Meritve moči in ravnotežja

Izokinetično testiranje | Medoss.si

Meritve moči in ravnotežja izvajamo na tenziometrični plošči, ki je naprava, ki meri silo reakcije podlage v treh dimenzijah. Na plošči izvajamo teste vertikalnih skokov, oceno osnovnega ravnotežja in (a)simetrije med obremenjevanjem nog med tipičnimi položaji (pokončna stoja ter zmeren in globok počep).

S testi pridobimo informacije o hitri in odrivni moči posameznika, o vključevanju in zmogljivosti mišic, ki sodelujejo pri odrivu, o sposobnosti ohranjanja in vzpostavljanja ravnotežja ter (a)simetrijah posameznika pri določenih gibanjih.

Gre za odlično metodo, ki nam nudi vpogled v športnikovo telesno pripravljenost, njegov napredek, njegove pomanjkljivosti in prednosti. Na podlagi le teh lahko pozitivno vplivamo na njegove sposobnosti in rezultat. Uporabljamo jo tudi za ocenjevanje stanja pred, med in po poškodbi zato njena uporabnost ni namenjena zgolj in samo vrhunskim športnikom, ampak tudi splošni populaciji.

UICookies_popup_text
UICookies_more_about_cookies